ادبيات مكتبخانه اي

ادبيات مكتبخانه اي

1393/11/25

 

گروه زبان و ادبيات فارسي دانشكده ادبيات برگزار ميكند :
 
ادبيات مكتبخانه اي
 
گروه زبان و ادبيات فارسي اين دانشكده سخنراني علمي را تحت عنوان ( ادبيات مكتخانه اي ) با حضور دكتر حسن ذوالفقاري از ساعت 12 - 10 يكشنبه 26/11/93 در تالار كمال برگزار ميكند .