آزمون دكتري تخصصي سال 95

آزمون دكتري تخصصي سال 95

12/02/95

 

اطلاعيه ثبت نام معرفي شدگان دكتري سال تحصيلي ۹۶-۱۳۹۵ دانشگاه تهران
 
اطلاعيه شماره (۲)
 
بدينوسيله به اطلاع آن دسته از داوطلبين دوره دكتري تخصصي Ph.D سال ۹۵ كه جهت مرحله دوم از طريق سازمان سنجش آموزش كشور به دانشگاه تهران معرفي شده‌اند مي‌رساند:
 
ثبت نام داوطلبين از تاريخ ۹۵/۰۲/۱۱ لغايت ۹۵/۰۲/۱۵ از طريق سامانه جامع آموزش دانشگاه صورت مي‌پذيرد. داوطلبين محترم براي كسب اطلاعات تكميلي به وبگاه معاونت آموزشي دانشگاه تهران (Academics.ut.ac.ir) مراجعه نمايند.
 
اطلاعيه تمديد زمان ثبت نام معرفي شدگان دكتري سال تحصيلي ۹۶-۱۳۹۵ دانشگاه تهران
 
اطلاعيه شماره (3)
 
بدينوسيله به اطلاع آن دسته از داوطلبين دوره دكتري تخصصي Ph.D سال ۹۵ كه جهت مرحله دوم از طريق سازمان سنجش آموزش كشور به دانشگاه تهران معرفي شده‌اند مي‌رساند:
 
ثبت نام داوطلبين تا ساعت 24 روز  پنجشنبه 16/02/95  از طريق سامانه جامع آموزش دانشگاه تمديد شد .
 داوطلبين محترم براي كسب اطلاعات تكميلي به وبگاه معاونت آموزشي دانشگاه تهران (Academics.ut.ac.ir) مراجعه نمايند.
 
 
 
 

اطلاعيه استعداد درخشان مقطع دكتري سال  تحصيلي 96-95

 

در اجراي سياستهاي حمايت و هدايت دانشجويان برتر، مقرر گرديد اين دانشگاه جهت ادامه تحصيل متقاضيان ورود به مقطع دكتري بدون آزمون (سهميه استعدادهاي درخشان) بر اساس آيين نامه شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به شماره ٦٧٢٧٢ / ٢١ مورخ ۹۳/۴/۱۸ و مصوبات داخلي دانشگاه از طريق بررسي و ارزيابي سوابق علمي و پژوهشي، براي سال تحصيلي ٩۶-٩۵ دانشجو پذيرش نمايد. لذا پرديس / دانشكده‌ها ضرروي است به نحو مقتضي به داوطلبين اطلاع رساني نمايند تا به منظور مشاهده شرايط پذيرش و نحوه ثبت نام به سايت معاونت آموزشي دانشگاه تهران (Academics.ut.ac.ir ) مراجعه و در صورت داشتن شرايط لازم، حداكثر تا تاريخ ۹۵/۰۲/۲۰ مدارك خود را در سامانه جامع دانشگاه بارگذاري نمايند.

دستورالعمل فرآيند پذيرش:

 
1- بارگذاري و ثبت مدارك و درخواست توسط داوطلبان در سامانه جامع دانشگاه.
2- مشاهده و بررسي مدارك اوليه و اصلي توسط كارشناسان ستاد (معاونت پايش و فناوري)
3- ارسال مدارك داوطلبين حائز شرايط از سوي ستاد به كارشناسان محترم معين استعدادهاي درخشان و يا رؤساي محترم ادارات آموزشي و تحصيلات تكميلي پرديس / دانشكده ذيربط تا تاريخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۵
4- ارسال اطلاعيه تنظيمي از سوي پرديس / دانشكده در رابطه با جزييات و شرايط اختصاصي و تاريخ مراجعه جهت ارائه مدارك - تعيين تاريخ و ساعت مصاحبه به معاونت آموزشي دانشگاه و اطلاع رساني نهايي پس از تاييد مراتب فوق از سوي ستاد آموزشي از طريق وبگاه معاونت آموزشي و پرديس / دانشكده ذيربط.
5‌- ارائه اصل مدارك توسط داوطلبين، جهت كنترل نهايي و راستي آزمايي توسط واحد ذيربط
6‌-  ارسال فرم ارزيابي كليه مصاحبه شوندگان و اعلام نتايج ارزشيابي به اداره كل خدمات آموزشي توسط واحدهاي ذيربط حداكثر تا تاريخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
7- تكميل و ارسال فرم مشخصات فردي (فرم پورتال) مربوط به داوطلب پذيرفته شده از سوي پرديس / د انشكده (فرم پيوست)
 
خاطر نشان مي‌سازد پرديس / دانشكده‌ها فقط مجاز به بررسي درخواست‌هايي هستند كه از طريق سامانه جامع آموزش دانشگاه ثبت نام و توسط ستاد تاييد سيستمي گرديده است.خواهشمند است ضمن رعايت مفاد مندرج در اطلاعيه دانشگاه و اجراي دقيق آيين نامه وزارت علوم، تحقيقات و فناري، نتيجه نهايي را در فرم ارزيابي پيوست درج و به همراه صورتجلسه گروه آموزشي / شوراي آموزشي طي نامه رسمي معاون محترم آموزشي پرديس / دانشكده حداكثر تا تاريخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ به اين اداره كل ارسال گردد. بديهي است با معرفي منتخبين از سوي پرديس / دانشكده‌ها وكنترل نهايي توسط اين اداره كل، قطعي شدن پذيرش و ثبت نام هريك از منتخبين منوط به تاييد سازمان سنجش آموزش كشور و اعلام نتايج در پورتال آن سازمان و همچنين تاييد صلاحيت عمومي معرفي شدگان از سوي هسته گزينش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري خواهد بود.

 

 جدول ارزشيابي سال 95

 فرم تقاضا

 دریافت فایل