اطلاعيه زمان و مكان برگزاري آزمون مرحله دوم دكتري

اطلاعيه زمان و مكان برگزاري آزمون مرحله دوم دكتري

05/03/94

 

 

قابل توجه داوطلبان مصاحبه دکتري

 
 
بدينوسيله به آگاهي داوطلبان محترم مي رساند که زمان و مکان برگزاري آزمون مرحله دوم دکتري به شرح ذيل اعلام مي گردد :
 
 زمان آزمون کتبي کليه گروههاي آموزشي : روز يکشنبه مورخ 10/3/94 
 
زمان برگزاري مصاحبه : تعيين روز مصاحبه با هماهنگي گروههاي آموزشي در روز يکشنبه مورخ 10/3/94
 
** مکان برگزاري آزمونها ** :

 

1 – گروه زبان و ادبيات فارسي کلاس 233 و 234 واقع در طبقه دوم  

2 – گروه زبان و ادبيات عرب  تالار باستاني پاريزي  واقع در طبقه سوم

3 – گروه تاريخ کلاس 327 واقع در طبقه سوم

4 – گروه باستان شناسي کلاس 401 و 402 واقع در طبقه چهارم 

5 – گروه فرهنگ و زبانهاي باستاني کلاس 325 واقع در طبقه سوم

6 – گروه فلسفه کلاس 228 و 229 واقع در طبقه دوم

7 – گروه زبانشناسي کلاس 315 واقع در طبقه سوم 

 
 
امور آموزشي و تحصيلات تکميلي 
دانشکده ادبيات و علوم انساني