اطلاع رساني دوره هاي آموزشي آزاد تخصصي

اطلاع رساني دوره هاي آموزشي آزاد تخصصي

24/10/93

 

دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران در نظر دارد دوره هاي آموزشي آزاد تخصصي را در راستاي كاربردي كردن علوم انساني و ارتقا معلومات و دانش افزايي اساتيد ، دانشجويان ، كارشناسان ، متخصصان رشته هاي علوم انساني ، همچنين علاقه مندان شركت كننده آزاد ، در نيمسال تحصيلي سال تحصيلي 94-93 برگزار نمايد.

دریافت فایل پوستر همایش

دریافت فایل دوره های آموزشی تخصصی