اعلام نتايج اوليه كارشناسي ارشد بدون آزمون (10% برتر) سال تحصيلي ۹۶-۱۳۹۵ دانشگاه تهران

اعلام نتايج اوليه كارشناسي ارشد بدون آزمون (10% برتر) سال تحصيلي ۹۶-۱۳۹۵ دانشگاه تهران

27/05/95

 
 اطلاعيه شماره 1
 
 
 
بدينوسيله به اطلاع كليه متقاضيان ورود به مقطع كارشناسي ارشد بدون آزمون (10% برتر) سال ۹۵ مي‌رساند:
 
نتايج اوليه  ۱۶ پرديس / دانشكده در وبگاه حوزه معاونت آموزشي دانشگاه قابل رويت مي باشد.
 
نتايج  پرديس/ دانشكده ها ي ديگر  متعاقباً از همين طريق اعلام خواهد شد.