اعلام نتايج دكتري بدون آزمون (استعداد درخشان)سال تحصيلي ۹۶-۱۳۹۵ دانشگاه تهران

اعلام نتايج دكتري بدون آزمون (استعداد درخشان)سال تحصيلي ۹۶-۱۳۹۵ دانشگاه تهران

26/05/95

 
(اطلاعيه شماره 2)
 
 
 
بدينوسيله به اطلاع كليه متقاضيان دكتري تخصصي Ph.D بدون آزمون (استعدادهاي درخشان ) سال ۹۵ مي‌رساند:
 
نتايج اوليه ارزيابي كليه پرديس/ دانشكده هاي زير مجموعه دانشگاه تهران در وبگاه معاونت آموزشي دانشگاه تهران به نشاني: http://academics.ut.ac.ir  قابل رويت مي باشد.
 
لازم به ذكر است قطعي شدن پذيرش، منوط به تاييد صلاحيت عمومي و تاييد سازمان سنجش آموزش كشور خواهد بود. زمان  و نحوه ثبت نام متعاقبا ازطريق سايت دانشگاه اعلام خواهد شد. 
 
 
 
ضمنا به استحضار كليه داوطلبان پذيرفته شده مندرج در جدول پيوست مي‌رساند؛
 
شايان ذكر است پذيرفته شدگان ضمن مراجعه به سايت هيات مركزي گزينش دانشجو http://sd.sanjesh.org ، پس از تكميل فرم مذكور به همراه مدارك مورد نياز  از تاريخ  18/۰۵/95  لغايت 25/۰۵/95 جهت تحويل مدارك فوق به كارشناس معين استعدادهاي درخشان يا مسوول اداره آموزش پرديس/ دانشكده ذيربط مراجعه نمايند.