اقليم كردستان عراق

زبان و ادبيات فارسي در اقليم كردستان عراق

1391/11/24

 

دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران با همكاري جهاد دانشگاهي برگزار ميكند :
 
زبان و ادبيات فارسي در اقليم كردستان عراق
 
دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران با همكاري جهاد دانشگاهي نشست علمي را با حضور جمعي از اساتيد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه صلا ح الدين اربيل عراق و سخنراني آقايان دكتر طلحت طاهر محمد سرپرست بخش زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اربيل و دكتر جلال الدين كزازي از اساتيد برجسته زبان و ادبيات فارسي در روز سه شنبه 24/11/91 از ساعت 30 : 15 - 14 برگزار ميكند .