انتخابات

انتخابات انجمنهاي علمي دانشجويان

1391/08/17

 

 
 
انتخابات انجمنهاي علمي دانشجويان
 
ايران شناسي
 
باستان شناسي
 
تاريخ
 
زبان شناسي
 
زبان وادبيات فارسي
 
زبان وادبيات عرب
 
فرهنگ وزبانهاي باستاني
 
فلسفه
 
 
 
ثبت نام متقاضيان كانديداي: از تاريخ 13/8/91 لغايت 24/8/91 واقع در دفتر انجمن ها و اطاق 209 
 
تاريخ انتخابات : 29/8/91 از ساعت 30/11 لغايت 13 در سرسراي دانشكده
 
براي آگاهي از آيين نامه انجمنهاي علمي به آدرس:www.ssamsrt.ir مراجعه فرماييد
 
 
 
                                                      امور فرهنگي دانشكده ادبيات