انتخاب دکتر محمد علی آذرشب به عنوان استاد نمونه کشوری

انتخاب دکتر محمد علی آذرشب به عنوان استاد نمونه کشوری

1393/02/15

 
استاد فرهيخته و ارجمند
 
جناب آقاي دكتر محمد علي آذرشب
 
                                        بدينوسيله انتخاب افتخار آفرين شما را به عنوان
 
                                                        استاد نمونه كشوري
 
به حضرتعالي و همكاران ارجمند دانشكده و گروه آموزشي زبان و ادبيات عربي تبريك عرض مي نمائيم .