اولین شماره نشریه ایراشناسی

اولین شمارة نشریه پژوهش های ایران شناسی

1391/07/08

اولین شمارة نشریه پژوهش های ایران شناسی مربوط به پاییزو زمستان 1390 منتشر گردیده است .