ايران در كهكشان ارتباطي

ايران در كهكشان ارتباطي

24/08/94

 

معاونت پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميكند :

ايران در كهكشان ارتباطي

دومين نشست از سلسله مباحث علمي – تخصصي تحت عنوان : ايران در كهكشان ارتباطي ، با حضور دكتر محسنيان راد استاد برجسته حوزه ارتباطات، بيست و چهارم آبانماه از ساعت 10 الي 12 در تالار كمال دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميشود .

گزارش نشست :

نشست تخصصي" ايران در كهكشان ارتباطي ناشناخته" با حضور دكتر محسنيان راد عضو ارشد انستيتو بين المللي ارتباط شناسي (ICI) ، يكشنبه بيست و چهارم آبانماه در دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار شد . در ابتداي مراسم دكتر كريميان معاون پژوهشي دانشكده، ضمن اشاره به برگزاري سلسله نشست هاي ميان رشته اي حوزه علوم انساني و تشكر از حضور  دكتر محسنيان راد اظهار داشتند، در سايه اين نشست ها زواياي ناشناخته پيوستگي علوم، بيش از پيش رمزگشايي خواهد شد.  در ادامه دكتر محسنيان راد، با بيان تاريخچه ارتباطات و تشريح كهكشانهاي چهارگانه ارتباطي (ارتباط شفاهي، ارتباطات مكتوب قبل و بعد از اختراع ماشين چاپ و نيز ارتباطات الكترونيكي) و معرفي نمونه هايي از اسناد ارتباطي دنياي باستان، به تشريح نقش پيشتاز ايرانيان در ايجاد ارتباطات نگارشي پرداختند. ايشان همچنين به تبيين تاريخچه ارتباطات حكومتي در ايران باستان با اتكاء به مستندات باستان شناسانه (همچون برج هاي خبررساني، چهارتاقي ها،  كتيبه ها و مكتوبات بر جاي مانده از شخصيت هاي تاريخي) اين دوره را از جهت ارتباطات دوره دارماني (از دايوش تا ماني) ناميدند. سخنان دكتر محسنيان راد با تفسير نظريه دهكده جهاني مارشال مك لوهان و پرسش و پاسخ در اين خصوص پايان يافت .