ايران شناسي در تركيه - جريان هاي فكري تاريخ نگارانه

ايران شناسي در تركيه - جريان هاي فكري تاريخ نگارانه

1393/11/25

 

انجمن علمي گروه ايران شناسي دانشكده ادبيات برگزار ميكند :
 
ايران شناسي در تركيه - جريان هاي فكري تاريخ نگارانه
 
انجمن علمي گروه ايران شناسي نشست علمي را تحت عنوان ( ايران شناسي در تركيه - جريان هاي فكري تاريخ نگارانه ) با حضور آقايان دكتر حضرتي دكتر جعفري دهقي و دكتر شهيدي از ساعت 16- 14 چهارشنبه29/11/93 در تالار كمال اين دانشكده برگزار ميكند .