ايران ورجامند

ايران ورجامند

1391/12/07

 

انجمن علمي دانشجويان گروه باستان شناسي دانشكده ادبيات برگزار ميكند :
 
ايران ورجامند
 
انجمن علمي دانشجويان گروه باستان شناسي نشست تخصصي را در خصوص نقد و بررسي آثار زنده ياد استاد (( مرتضي ثاقب فر ))  با سخنراني آقايان دكتر ملاصالحي دكتر رضايي باغ بيدي و حميد احمدي ، كاميار عبدي و احسان هوشمند هشتم اسفند ماه از ساعت 17- 14 در تالار باستاني پاريزي دانشكده برگزار ميكند .