بازديد هيئت فرانسوي از دانشكده ادبيات

بازديد هيئت فرانسوي از دانشكده ادبيات

15/10/95

 

بازديد هيئت فرانسوي از دانشكده ادبيات با حضور هيأت رئيسه و جمعي از اعضاي هيأت علمي اين دانشكده، بيست و دوم آذر ماه در كتابخانه گروه زبان و ادبيات فارسي برگزار شد. در اين جلسه كه با حضور رؤساي دانشگاه‌هاي لئون ۲ و لئون ۳، نايب رئيس بخش بين‌الملل دانشگاه لئون، رئيس دانشكدۀ ادبيات لئون ۳، رئيس مؤسسۀ علوم انساني و اجتماعي، و رئيس بخش زبان و ادبيات آلماني دانشگاه استراسبورگ همراه بود، ابتدا دكتر امين‌مقدسي رئيس دانشكده، ضمن خوشامدگويي و معرفي بخش‌هاي مختلف و گروه‌هاي آموزشي، تأكيد كردند كه دانشكدۀ ادبيات و علوم انساني آمادگي دارد تا افزون‌بر عقد تفاهم‌نامه و برقراري همكاري‌هاي پژوهشي، مركز آموزش زبان فارسي را با مشاركت دانشگاه‌هاي فرانسه راه‌اندازي كند. ايشان يادآور شدند كه هم‌اكنون دانشجويان بسياري از كشورهاي مختلف در اين دانشكده مشغول به تحصيل هستند و گروه‌هاي آموزشي از ظرفيت لازم براي پذيرش دانشجويان و استادان خارجي برخوردارند. در ادامه، در خصوص راه‌هاي برقراري ارتباط و چگونگي عقد تفاهم‌نامه با دانشكده و دانشگاه گفت‌وگو شد و رشته‌هاي زبان و ادبيات فارسي، ايران‌شناسي، باستان‌شناسي، و تاريخ مشرق‌زمين بيش از هر حوزۀ ديگري مورد توجه اين هيئت قرار گرفت و مقرر شد مكاتبات لازم از طريق معاونت پژوهشي دانشكده و نماينده اين هيئت براي عقد قراردادهاي همكاري انجام شود.