بازه ثبت نام دانشجويان شاغل به تحصيل و مجاز به تحصيل

بازه ثبت نام دانشجويان شاغل به تحصيل و مجاز به تحصيل

16/6/95

 

بازه ثبت نام دانشجويان شاغل به تحصيل و مجاز به تحصيل ( داراي سنوات تحصيلي مجاز و يا عدم مشروطي بيش از حدنصاب ) كليه مقاطع تحصيلي براي نيمسال اول سال تحصيلي 96-1395 تا تاريخ 17/6/1395 تمديد گرديده است.