باستان سنجي

نگاهي به باستان سنجي

1391/08/07

 

انجمن علمي گروه باستان شناسي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميكند : 
 
نگاهي به باستان سنجي
 
انجمن علمي گروه باستان شناسي دانشكده ادبيات  سخنراني تخصصي را با حضور  آقاي دكتر لامعي پژوهشگر سازمان انرژي اتمي با موضوع (( باستان سنجي )) يكشنبه هفتم آبان ماه از ساعت 18 - 16 در محل تالار كمال دانشكده ادبيات برگزار ميكند .