باستان شناسي اشكاني

باستان شناسي اشكاني

1391/09/19

 

انجمن علمي گروه باستان شناسي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميكند :
 
باستان شناسي اشكاني
 
انجمن علمي گروه باستان شناسي دانشكده ادبيات  نشست تخصصي را با حضور آقايان مهدي رهبر دكتر يعقوب محمدي فر دكتر مصطفي ده پهلوان و دكتر حكمت اله ملاصالحي با موضوع (( باستان شناسي اشكاني )) دوشنبه بيستم آبان ماه از ساعت 19 - 15 در محل تالار باستاني پاريزي دانشكده ادبيات برگزار ميكند . در اين مراسم از نوزدهمين شماره مجله باستان پژوهشي رونمايي خواهد شد .