باستان شناسي دوره اسلامي

باستان شناسي دوره اسلامي

1392/01/31

 

انجمن علمي دانشجويان گروه باستان شناسي دانشكده ادبيات برگزار ميكند :
 
باستان شناسي دوره اسلامي
 
انجمن علمي دانشجويان گروه باستان شناسي نشست تخصصي را تحت عنوان (( باستان شناسي دوره اسلامي )) با حضور اساتيد برجسته حوزه باستان شناسي دوشنبه دوم ارديبهشت ماه از ساعت 18- 14 در تالار باستاني پاريزي دانشكده برگزار ميكند .