باستان شناسي و هنر

باستان شناسي و هنر ساساني

1391/11/14

 

انجمن علمي گروه باستان شناسي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميكند :
 
باستان شناسي و هنر ساساني
 
انجمن علمي گروه باستان شناسي دانشكده ادبيات  سخنراني تخصصي با حضور جمعي از اساتيد اين حوزه با موضوع (( باستان شناسي و هنر ساساني  )) سه شنبه اول اسفند ماه از ساعت 19- 14 در محل باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران  برگزار ميكند .