باستان شناسي و هنر ساساني

باستان شناسي و هنر ساساني

1392/12/03

انجمن علمي دانشجويان باستان شناسي برگزار ميكند :
 
باستان شناسي و هنر ساساني
 
انجمن علمي دانشجويان باستان شناسي  نشست يك روزه اي را تحت عنوان (( باستان شناسي و هنر ساساني )) چهارم اسفند ماه از ساعت 30 : 14 لغايت 18 در تالار كمال دانشكده ادبيات برگزار ميكند . اين نشست با حضور اساتيد برجسته اين حوزه همراه خواهد بود .