باستان شناسی دوره ماد

باستان شناسی دوره ماد

1391/02/19

 انجمن علمي گروه باستان شناسي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميكند  :

انجمن علمی گروه باستان شناسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی نشستی را تحت عنوان (( باستان شناسی دوره ماد )) نوزدهم اردیبهشت ماه از ساعت 14 الی 19 در محل تالار باستانی پاریزی دانشكده برگزار میكند .