بررسي اسناد اكدي ايران

بررسي اسناد اكدي ايران و مطالعات تازه در تاريخ ايلام باستان

1392/01/31

 

گروه تاريخ دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميكند :
 
 بررسي اسناد اكدي ايران و مطالعات تازه در تاريخ ايلام باستان
 
گروه تاريخ دانشكده ادبيات نشست تخصصي با موضوع بررسي اسناد اكدي ايران و تاسيس سلسله سوكل مخ ها و مطالعات تازه در تاريخ ايلام باستان را با حضور اساتيد برجسته اين حوزه و سخنراني  خانم دكتر كاترين دوگراف و آقاي دكتر ميشل تانره از اساتيد دانشگاه گنت بلژيك در اول ارديبهشت ماه از ساعت 12 - 10 در تالار باستاني پاريزي دانشكده برگزار ميكند .