بررسي نظريات رانسير

بررسي نظريات رانسير

1391/02/19

انجمن اسلامي دانشكده ادبيات و علوم انساني تقديم ميكند :

انجمن اسلامي دانشكده ادبيات و علوم انساني نشستي را تحت عنوان (( بررسي نظريات رانسير )) با حضور آقايان امير كيان پور و ارسلان ريحان زاده  نوزدهم ارديبهشت ماه از ساعت 16 الي 30 : 18 در محل تالار اقبال دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميكند .