برنامه ثبت نام حضوری دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۵

برنامه ثبت نام حضوری دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۵

16/6/95

 

 رشته‌هاي زبان و ادبيات فارسي، زبان و ادبيات عرب، تاريخ در روزهاي ۲۰ و ۲۱ شهريور ماه و رشته‌هاي فلسفه و باستان شناسي در روز ۲۰ شهريور ماه و رشته‌هاي زبانشناسي همگاني و فرهنگ و زبان هاي باستاني در روز ۲۱ شهريور ماه سال جاري

رشته‌هاي تحصيلي

۲۰ شهريور ۲۱ شهريور

زبان و ادبيات فارسي

* *

تاريخ

* *

زبان و ادبيات عربي

* *
فلسفه * ----

باستان شناسي

* ----
زبانشناسي همگاني ----- *
فرهنگ و زبان‌هاي باستاني ----- *