برنامه ثبت نام حضوری دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۵

برنامه ثبت نام حضوری دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۵

16/6/95

 

 رشته‌های زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب، تاریخ در روزهای ۲۰ و ۲۱ شهریور ماه و رشته‌های فلسفه و باستان شناسی در روز ۲۰ شهریور ماه و رشته‌های زبانشناسی همگانی و فرهنگ و زبان های باستانی در روز ۲۱ شهریور ماه سال جاری

رشته‌های تحصیلی

۲۰ شهریور ۲۱ شهریور

زبان و ادبیات فارسی

* *

تاریخ

* *

زبان و ادبیات عربی

* *
فلسفه * ----

باستان شناسی

* ----
زبانشناسی همگانی ----- *
فرهنگ و زبان‌های باستانی ----- *