تفكر نقاد

چيستي و اهميت تفكر نقاد

1391/08/08

 

انجمن علمي دانشجويان گروه فلسفه دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميكند : 
 
چيستي و اهميت تفكر نقاد 
 
انجمن علمي گروه فلسفه دانشكده ادبيات  برنامه اي را تحت عنوان : چيستي و اهميت تفكر نقاد با حضور آقاي مهدي خسرواني دوشنبه هشتم آبان ماه از ساعت 13 - 30 : 9  در محل تالار باستاني پاريزي دانشكده ادبيات برگزار ميكند .