جادو در افسانه هاي عاميانه

جادو در افسانه هاي عاميانه

12/11/1393

گروه زبان و ادبيات فارسي دانشكده ادبيات برگزار ميكند :
 
جادو در افسانه هاي عاميانه
 
سخنراني علمي ( جادو در افسانه هاي عاميانه )هفدهم اسفند ماه از ساعت 10 صبح با حضور خانم دكتر پگاه خديش در تالار كمال دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميشود .