جايگاه فرهنگي - تاريخي نوروز

بررسي جايگاه فرهنگي - تاريخي نوروز

1391/12/13

 

 
انجمن علمي دانشجويان گروه تاريخ دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميكند :
 
بررسي جايگاه فرهنگي - تاريخي نوروز
 
 نشست بررسي جايگاه فرهنگي - تاريخي نوروز در تالار فردوسي دانشكده با برپايي سفره هفت سين نوروز  برگزار ميشود .