جلسه دفاعيه آقاي امين شايسته دوست

 

جلسه دفاعيه آقاي امين شايسته دوست با موضوع ( اصطلاحات فلسفي كتاب شكند گمانيك وزار) با حضور دكتر محمود جعفري دهقي  (استاد راهنما )  دكتر احمد قائم مقامي ( استاد مشاور ) دكتر علي شهيدي ( استاد داور )چهار شنبه 2/7/93 از ساعت  14- 12 در محل تالار كمال دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار خواهد شد .