جلسه دفاعيه آقاي بهنام پاشنا

 
جلسه دفاعيه آقاي بهنام پاشنا  با موضوع ( بررسي ترجمه سنسكريت ارداويرازنامه فصلهاي 1 تا 25 متن سنسكريت ) با حضور دكتر حسن رضائي باغ بيدي   (استاد راهنما )  دكتر محمود جعفري دهقي ( استاد مشاور ) دكتر احمد رضا قائم مقامي ( استاد داور ) چهارشنبه 26/6/93 از ساعت  30 : 9- 8 در محل تالار باستاني پاريزي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار خواهد شد