جلسه دفاعيه آقاي جواد حسين زاده

 

جلسه دفاعيه آقاي جواد حسين زاده با موضوع ( مطالعه و بررسي DNA باستاني بزسانان اهلي دوره نوسنگي دشت هاي كاشان و قزوين ) با حضور دكتر حسن فاضلي نشلي و دكتر مصطفي منتظر ظهوري (استادان راهنما )  دكتر بهمن فيروزمندي و دكتر محمد تقي اكبري ( استادان مشاور ) دكتر حامد وحدتي نسب ( داور خارجي ) و دكتر كمال الدين نيكنامي ( داور داخلي )  سه شنبه  11/6/93 از ساعت  30 : 10 - 30 : 8 در محل تالار كمال دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار خواهد شد .