جلسه دفاعيه آقاي رستم آي محمد اف

 

جلسه دفاعيه آقاي رستم آي محمد اف با موضوع ( جمع آوري رباعي و دو بيتي هاي شفاهي مردم تاجيك و بررسي آوانگاري آنها  ) با حضور دكتر منوچهر اكبري(استاد راهنما )  دكتر محمد حسين محمدي و دكتر حسن ذوالفقاري ( استاد ان مشاور ) دكتر حميرا زمردي و دكتر ابراهيم خدايار ( استادان داور) يكشنبه 1/4/93 از ساعت  14- 30 : 12 در محل تالار كمال دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار خواهد شد .