جلسه دفاعيه آقاي سجاد علي بيگي

 

جلسه دفاعيه آقاي سجاد علي بيگي با موضوع ( تحليل الگوهاي بهره برداري از منابع سنگ و فن آوري دوره پارينه سنگي در دره كران بزان زاگرس مركزي ) با حضور دكتر كمال الدين نيكنامي(استاد راهنما )  دكتر فريدون بيگلري و پرفسور پدر مورتنسن ( استادان مشاور ) دكتر عباس مترجم ( داور خارجي ) و دكتر حسن فاضلي نشلي ( داور داخلي )  يكشنبه 16/6/93 از ساعت  30 : 15 - 30 : 13 در محل تالار كمال دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار خواهد شد .