جلسه دفاعيه آقاي سلمان علي ياري بابلقاني

 

جلسه دفاعيه آقاي سلمان علي ياري بابلقاني  با موضوع ( بررسي تحليل ايلامي كتيبه داريوش بزرگ در بيستون ) با حضور دكتر حسن رضائي باغ بيدي (استاد راهنما )  دكتر محمود جعفري دهقي و دكتر حسين بادامچي( استادان مشاور ) دكتر سيروس نصراله زاده و دكتر روزبه زرين كوب ( استادان داور ) چهارشنبه 26/6/93 از ساعت  12 - 10 در محل تالار كمال دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار خواهد شد .