جلسه دفاعيه آقاي شهروز خنجري

 

جلسه دفاعيه آقاي شهروز خنجري  با موضوع ( مطالعه نظريات معاصر استعاره و كاركرد زبان استعاري در داستان هاي نظامي گنجه اي ) با حضور دكتر علي محمد موذني (استاد راهنما )  دكتر مصطفي موسوي راد  و دكتر ميترا گلچين ( استادان مشاور ) دكتر نسرين فقيه ملك مرزبان و دكتر روح اله هادي ( استادان داور) يكشنبه 22/4/93 از ساعت  12- 10در محل تالار كمال دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار خواهد شد .