جلسه دفاعيه آقاي عباس يوسف

 

جلسه دفاعيه آقاي عباس يوسف با موضوع ( بررسي تطبيقي رئاليسم در آثار سيمين دانشور و فواد تكركي ) با حضور دكتر محمد حسين محمدي(استاد راهنما )  دكتر عليرضا حاجيان نژاد و دكتر عبدالرضا سيف ( استاد ان مشاور ) دكتر عدنان طهماسبي و دكتر حميرا زمردي ( استادان داور) چهارشنبه 28/3/93 از ساعت  13- 11 در محل تالار كمال دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار خواهد شد .