جلسه دفاعيه آقاي علي اكبر رضا دوست

 

جلسه دفاعيه آقاي علي اكبر رضا دوست با موضوع ( هرمنوتيك تطبيقي مولانا و اگوستين) با حضور دكتر منوچهر اكبري (استاد راهنما ) دكتر عبدالرضا سيف و دكتر محمد رضا بهشتي( استاد ان مشاور ) دكتر علي محمد موذني و دكتر داوود اسپرهم ( استادان داور) سه شنبه 27/3/93 از ساعت  12- 10در محل تالار كمال دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار خواهد شد .