جلسه دفاعيه آقاي علي بهادري

 

جلسه دفاعيه آقاي علي بهادري  با موضوع ( قباليل و خاندان هاي پارسي جنوب غربي ايران عصر هخامنشي در آثار باستان شناختي و گل نبشته هاي تخت جمشيد ) با حضور دكتر بهمن فيروزمندي و دكتر رووتر هنكلمن  (استادان راهنما )  دكتر محمد رحيم صراف ( استاد مشاور ) دكتر كمال الدين نيكنامي و دكتر عليرضا هژبري نوبري ( استادان داور ) دوشنبه 17/6/93 از ساعت   12 - 10 در محل تالار كمال دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار خواهد شد .