جلسه دفاعيه آقاي محمد الخن

 
 
جلسه دفاعيه آقاي محمد الخن  با موضوع ( پژوهش در كتابهاي آموزش زبان فارسي و ارزيابي مقوله هاي دستوري آن جهت آموزش آسان به غير فارسي زبانان ) با حضور دكتر اصغر باباسالار (استاد راهنما )  دكتر اميد مجد  ( استاد مشاور ) دكتر عليرضا امامي ( استاد داور) چهارشنبه 4/4/93 از ساعت  30 : 14  - 13در محل تالار كمال دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار خواهد شد .