جلسه دفاعيه آقاي محمد جاسم

 

جلسه دفاعيه آقاي محمد جاسم  با موضوع ( بررسی تطبيقي رمزگرايي در شعر بدر شاكر سياب و مهدي اخوان ثالث ) با حضور دكتر حميرا زمردي ( استاد راهنما ) دكتر منوچهر اكبري و دكتر سيد محمد منصور طباطبايي ( استاد ان مشاور ) دكتر عبدالرضا سيف و دكتر حبيب اله عباسي ( استادان داور) يكشنبه 25/3/93 از ساعت 11- 9در محل تالار كمال دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار خواهد شد .