جلسه دفاعيه آقاي محمد فياض

 

جلسه دفاعيه آقاي محمد فياض  با موضوع ( بررسي توصيفي حماسه سرايي فارسي در پاكستان و هند ) با حضور دكترحميرا زمردي (استاد راهنما )  دكتر منوچهر اكبري و دكتر عبدالرضا سيف ( استاد ان مشاور ) دكتر ميرجلال الدين كزازي و دكتر محمد حسين محمدي ( استادان داور) چهارشنبه 28/3/93 از ساعت  11- 9در محل تالار كمال دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار خواهد شد .