جلسه دفاعيه آقاي مهدي شاهرخ

 

جلسه دفاعيه آقاي مهدي شاهرخ  با موضوع ( بررسي و بررسي تطبيقي اساليب ادبي و مضامين شعري مظفر النواب و سياوش كسرايي) با حضور دكتر حسن امين مقدسي  (استاد راهنما )  دكتر محمد رضا تركي و دكتر عزت ملاابراهيمي ( استادان مشاور ) دكتر عدنان طهماسبي و دكتر معصومه شبستري و دكتر حسين ابويساني( استادان داور ) شنبه 29/6/93 از ساعت  18- 16 در محل تالار كمال دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار خواهد شد .