جلسه دفاعيه آقاي مهدي مهري

 

جلسه دفاعيه آقاي مهدي مهري با موضوع ( بررسي گوركان هاي سوكايي در آسياي مركزي) با حضور دكتر بهمن فيروزمندي (استاد راهنما )  دكتر محمد رحيم صراف ( استاد مشاور ) دوشنبه 24/6/93 از ساعت  17- 15 در محل تالار كمال دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار خواهد شد .