جلسه دفاعيه آقاي ويسل باشچي

 

جلسه دفاعيه آقاي ويسل باشچي با موضوع ( هجوم و نظريه گويي هاي سياسي - اجتماعي بين ايران و عثماني در دوره مشروطيت ) با حضور دكتر محمد حسين محمدي (استاد راهنما ) دكتر علي محمد موذني و دكتر منوچهر اكبري( استاد ان مشاور ) دكتر تيمور مالمير و دكتر محمد شادروي منش( استادان داور) شنبه 31/3/93 از ساعت  13- 11در محل تالار كمال دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار خواهد شد .