جلسه دفاعيه آقای محمد سفیر

 

جلسه دفاعيه آقای محمد سفیر با موضوع ( تصحیح انتقادی دیوان حیرت ) با حضور دكتر منوچهر اكبري( استاد راهنما ) دكتر عبدالرضا سیف و دكتر سید منصور طباطبایی( استاد مشاور ) یكشنبه 93/3/4 از ساعت 11 - 9  در محل تالار كمال دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار خواهد شد .