جلسه دفاعيه آقای یامن صقر

 

جلسه دفاعيه آقای یامن صقر با موضوع ( بررسی نقش اللمع فی التصوف در كشف المحجوب هجویری ) با حضور دكتر حمیرا زمردی  ( استاد راهنما ) دكتر محمد حسین محمدی ( استاد مشاور )دكتر عبدالرضا سیف ( استاد داور) یكشنبه 93/3/4 از ساعت 13 - 30 : 11 در محل تالار كمال دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار خواهد شد .