جلسه دفاعيه خانم ابرار محقق دولت آبادي

 

جلسه دفاعيه خانم ابرار محقق دولت آبادي  با موضوع (  ترجمه و مقدمه بر فصل چهارم كتاب ادب الاطفال : فن المستقبل ) با حضور دكتر عزت ملا ابراهيمي(استاد راهنما )  دكتر معصومه شبستري ( استاد مشاور )  دكتر شهريار نيازي( استاد داور ) يكشنبه 30/6/93 از ساعت  11- 9 در محل كتابخانه گروه زبان و ادبيات عرب دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار خواهد شد .