جلسه دفاعيه خانم الهه فرهنگيان

 

جلسه دفاعيه خانم الهه فرهنگيان  با موضوع ( بررسي انديشه تقابل و تضاد در نوشته هاي پهلوي كتابي و كتيبه اي با موضوع پيش بيني و شهود ) با حضور دكتر آژيده مقدم  (استاد راهنما )  دكتر بهمن مراديان ( استاد مشاور ) دكترسيروس نصراله زاده ( استاد داور ) يكشنبه 30/6/93 از ساعت  17- 15 در محل كتابخانه گروه عربي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار خواهد شد .