جلسه دفاعيه خانم الهه گل بستان

 

جلسه دفاعيه خانم الهه گل بستان  با موضوع ( بررسي ساختاري و ريشه شناسي افعال فارسي ميانه ترفاني) با حضور دكتر حسن باغ بيدي (استاد راهنما )  دكتر بهمن مراديان( استاد مشاور ) دكتر علي شهيدي( استاد داور ) چهارشنبه 26/6/93 از ساعت  30 : 13 - 12 در محل تالار كمال دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار خواهد شد .