جلسه دفاعيه خانم آنا پروين

 

جلسه دفاعيه خانم آنا پروين با موضوع ( تحليل گفتمان انتقادي يازدهمين انتخابات رياست جمهوري ايران ) با حضور دكتر علي افخمي ( استاد راهنما ) دكتر بهروز محمودي بختياري( استاد مشاور ) دكتر مريم السادات غياثي ( استاد داور) يكشنبه 18/3/93 از ساعت 12- 10در محل گروه زبانشناسي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار خواهد شد .