جلسه دفاعيه خانم آنا گن

 

جلسه دفاعيه خانم آنا گن با موضوع ( مقايسه و تحليل داستانهاي عاشقانه در ادبيات ايران و روسيه) با حضور دكتر عبدالرضا سيف( استاد راهنما ) دكتر حميرا زمردي و دكتر جان اله كريمي مطهر ( استاد ان مشاور ) دكتر محمد حسين محمدي و دكتر مرضيه يحيي پور ( استادان داور) سه شنبه 27/3/93 از ساعت  15- 130 : 13 در محل تالار كمال دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار خواهد شد .